Ubytovací poriadok

Podmienky a spôsob ubytovania

 1.  V ubytovacom zariadení môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je k ubytovaniu riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží k nahliadnutiu pracovníkovi zariadenia ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 135/82 Zb. o hlásení aevidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle zákona č. 428/2008 Z. z. o ochrane osobnýchúdajov v platnom znení.
 2. Na základe objednaného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať v čase od 14:00 h. Do tejto doby prevádzkovateľ pre hosťa izbu rezervuje, pokiaľ v objednávke nebola iná požiadavka aprevádzkovateľ ju potvrdil. Ak hosť do 18:00 h. nenahlási svoj príchod, po 18:00 h. môže ubytovacie zariadenie izbou voľne disponovať, pokiaľ sa s hosťom nedohodne inak. V prípade, že hosť uhradil zálohovú platbu, je prevádzkovateľ povinný podržať rezerváciu do 19:00 h. Za predpokladu, že hosť nenastúpi na pobyt ani po tomto termíne, prevádzkovateľ nie je povinný zálohovú platbu vrátiť hosťovi,resp. postupuje v zmysle storno podmienok.
 3. V čase od 22:00 h. do 6:00 h. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud.
 4. Ubytovacie zariadenie poskytuje svojim hosťom služby v rozsahu ako boli vzájomne dohodnuté. Hosť platí platbu za ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom spravidla po prihlásení na ubytovanie. Týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe zmlúv o ubytovaní.
 5. Hosť svoj pobyt odhlási najneskôr do 10:00 h. Do tohto času izbu uvoľní, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. Pokiaľ hosť neuvoľní do 11:00 h., môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt za celý nasledujúci deň, ak nebolo vopred dohodnuté inak. Izba sa považuje za uvoľnenú po tom,čo hosť vynesie z izby všetky svoje veci, odovzdá kľúč od izby poverenému pracovníkovi a oznámi odhlásenie z ubytovania.
 6. Ubytovacie zariadenie si vyhradzuje právo požadovať od hosťa pri rezervácii zálohovú platbu vo výške 50 % – 100 % z ceny ubytovania. Rezervácia sa stáva záväznou pre ubytovacie zariadenie až po obdržaní úhrady zálohovej platby na účet.
 7. Ubytovacie zariadenie je oprávnené účtovať nasledovné storno poplatky v prípade, že hosť zruší svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky alebo faxom v nasledovných lehotách:o viac ako 14 dní pred nástupom na pobyt bez poplatkuo 14 až 7 dni pred nástupom na pobyt 50 % z ceny ubytovaniao menej ako 7 dní pred nástupom na pobyt 100 % z ceny ubytovania.V prípade, že hosť nastúpi na pobyt a rozhodol sa tento pobyt z rôznych dôvodov zrušiť, prípadne skrátiť, účtuje sa tiež storno poplatok vo výške 100 % z ceny ubytovania.

Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a klienta

 1. Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za veci, peniaze a cennosti ubytovaných osôb, ktoré si hostia nechajú bez dozoru.
 2. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných predpisov. Hosť ako zodpovedný zástupca zodpovedá za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, ako aj za škody spôsobené osobami, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ubytovacieho zariadenia a pobyt im tam umožnil hosť.
 3. Hosť je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. V rámci prevencie hosť aj počas pobytu v zariadení bude mať zamknuté vchodové dvere. Predtým ako otvorí dvere cudzím osobám, skontroluje dôvod ich požiadavky vstupu do ubytovacieho priestoru a v prípade pochybnosti o dôvodnosti takejto požiadavky bezodkladne kontaktuje majiteľa ubytovacieho zariadenia. Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia hosť riadne skontroluje uzatvorenie okien a dverí.

Všeobecne platné ustanovenia

 1. V izbe a spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka premiestňovať interiérové zariadenie, prevádzať akékoľvek zmeny a úpravy na zariadení, vykonávať zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 2. V ubytovacom zariadení a obzvlášť v izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové- prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahujem na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe, alebo prenosných elektrických zariadení (holiaci strojček, sušič vlasov a nabíjačky na bežné spotrebné elektrické prístroje a pod.).
 3. V prípade požiaru je hosť povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov (v zmysle požiarno-evakuačného plánu) a po príchode jednotky požiarnej ochrany, pokynmi veliteľa zásahu.
 4. Z bezpečnostných dôvodov, nie je dovolené ponechať deti do 12 rokov bez dozoru dospelej osoby vpriestoroch ubytovacieho zariadenia. Pri vzniku škody zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt a ktorá je zodpovedná podľa zákona.
 5. Hosťom nie je dovolené vnášať do izby veci pre úschovu vecí, ktoré neboli dohodnuté s majiteľom.
 6. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch na vonkajších terasách. Vo vnútri celého objektuje zákaz fajčenia.
 7. Pri ochorení alebo poranení klienta ubytovacie zariadenie nahlási požiadavku poskytnutia lekárskej pomoci, prípadne prevozu do nemocnice príslušnému zdravotnému zariadeniu.
 8. Psy a iné zvieratá majú vstup do zariadenia povolený len so súhlasom ubytovacieho zariadenia zapoplatok uvedený v cenníku.
 9. Pred odchodom z izby je hosť povinný riadne uzatvoriť všetky okná, a to aj na poschodí, uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnúť elektrické spotrebiče,ktoré sa nachádzajú v izbe, riadne zamknúť vchodové dvere apartmánu a kľúč s príveskom od izbyodovzdať zodpovednému zamestnancovi ubytovacieho zariadenia.
 10. Za stratu kľúča od izby + výmenu vložiek účtujeme 50,- €. V prípade poškodenia zariadenia je hosťpovinný škodu uhradiť na mieste, prípadne škodu okamžite odstrániť. V prípade, že škodu neodstráni včas a tým zabráni pobytu ďalšiemu zákazníkovi, je povinný uhradiť plnú cenu ďalšieho pobytu a s tým spojené náklady.
 11. Prípadné vzniknuté závady je hosť povinný okamžite nahlásiť zamestnancovi zariadenia, prípadne majiteľovi.
 12. Parkovisko je bezplatné a nie je strážené. Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za odcudzenie, prípadne za spôsobenú škodu na motorových vozidlách. V aute nenechávajte voľne položené osobné veci.
 13. Sťažnosti hostí, resp. prípadné pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia sa riadia podľa reklamačného poriadku.
 14. Hosť a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, ktorý je záväzný pre obe strany v plnom rozsahu. V prípade, že hosť poruší niektoré z ustanovení ubytovacieho poriadku, má vedenie ubytovacieho zariadenia právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní prechodnej ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času a bez nároku hosťa na vrátenie peňazí.
 15. Tiesňové telefónne čísla:
  Polícia: 158
  Záchranná zdravotná služba: 155
  Hasičská a záchranná služba: 150
  Integrovaný záchranný systém: 112
 16. Reklamačný poriadok
  Právo zákazníka na reklamáciuV prípade, ak zákazníkovi sú v ubytovacom zariadení poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.
 17. Uplatnenie reklamácie
  Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u zodpovedného pracovníka a to v prevádzke, v ktorej bola služba poskytnutá. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra a pod.) pokiaľ má takýto doklad kdispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Vedúci prevádzky alebo ním poverený pracovník je povinný postarostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v stanovenej lehote.Chyby odstrániteľné
  Na úseku ubytovacích služieb má zákazník právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov, t. j. výmenu alebo doplnenie drobného vybavenia v rozsahu Vyhlášky MH SR č. 125/1995 Z. z.Chyby neodstrániteľné
  V prípade, ak nie je možné odstrániť chyby technického charakteru na izbe (porucha vykurovacieho systému, zlý príkon teplej vody a pod.), a ak zariadenie nemôže poskytnúť zákazníkovi iné náhradné riešenie a izba bude inapriek týmto nedostatkom zákazníkovi prenajatá, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny podľa platnéhocenníkaLehoty na uplatnenie reklamáciíZákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, musí zákazník umožniť pracovníkom ubytovacieho zariadenia prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby bolo možné presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.
 18. Rezervácie cez elektronickú platformu www.Booking.com
  Špecificky v prípade vykonania rezervácie elektronicky cez internetovú platformu www.Booking.com sa takto vykonaná rezervácia riadi Pravidlami a podmienkami využívania internetovej služby www.Booking.com (vrátane pravidiel platformy www.Booking.com pre platobné operácie vykonávané priamo cez ňu).
  Tieto pravidlá sú dostupné verejne na linku: tu.
  Právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca takúto rezerváciu vyjadruje prostredníctvom platformy Booking.com súhlas s Pravidlami a podmienkami a berie na vedomie, že v prípade stornovania rezervácie vykonanej cez Booking.com spoločnosť Ritterstein, s.r.o. ako prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia bude postupovať v súlade s pravidlami a podmienkami vydanými platformou Booking.com.

Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný a ubytovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018

Otvorené denne

Sme pre vás otvorení denne

WIFI zdarma

V celej chate je k dispozícii WiFi

Spoločenské podujatia

Kapacita salónika je cca 30 osôb

Psy povolené

Môžete prísť aj s vašim miláčikom

E-BIKE

Dobíjacia stanica priamo na chate

Najvýhodnejšia cena
rezervácie iba cez:
Tel.: +421 903 704 444
E-mail: info@magurka-liptov.sk