fbpx

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážený priaznivec, návštevník Chaty Magurka!

 

Ako náš hosť a zákazník k nám prichádzate stráviť príjemný čas do prostredia Národného parku Nízke Tatry. K oddychu a relaxu neodmysliteľne patrí aj spokojnosť s kvalitou našich služieb. 

 

Dňa 25. mája 2018 vstúpili do platnosti nové pravidlá pre ochranu osobných údajov fyzických osôb, ktoré vychádzajú z európskeho nariadenia známeho pod skratkou GDPR. Naše služby sa snažíme neustále zlepšovať a preto je pre nás prioritou nielen dobrá kuchyňa či čistá a útulná chata, ale i ochrana Vašich osobných údajov, ktoré nám zverujete pri rezervácii ubytovania ako aj pri samotnom nástupe na pobyt.

 

Chceme Vás ubezpečiť, že v našej spoločnosti sme prijali všetky právno-administratívne, procesné aj prevádzkové opatrenia tak, aby ste sa zneužitia alebo úniku Vašich osobných informácii nemuseli obávať a mohli sa plne sústrediť na to podstatné – oddych a relax v prírode národného parku.Ak ste sa so zásadami ochrany osobných údajov našej spoločnosti ešte neoboznámili, odporúčame Vám prečítať si nižšie uvedené základné informácie.

 

Kolektív Chaty Magurka

 

1. Prevádzkovateľ Chaty Magurka

 

Obchodná spoločnosť: Ritterstein, s.r.o., Hodžova 26, 949 01 Nitra, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 121543/B. IČO spoločnosti: 51043289. Spoločnosť Ritterstein, s.r.o. je výlučným vlastníkom a prevádzkovateľom Chaty Magurka, ktorá sa nachádza v Osade Magurka v katastri obce Partizánska Ľupča. Sídlo prevádzky: Magurka č. 21, 032 15 Partizánska Ľupča.

 

2. Zodpovedná osoba z hľadiska ochrany osobných údajov

 

Miroslav Meluš, konateľ spoločnosti Ritterstein, s.r.o.

Kontakt: miroslav.melus@gmail.com alebo 0903-704-444

 

3. Rozsah spracovania a spôsob získania osobných údajov

 

Ritterstein, s.r.o. prostredníctvom svojich zamestnancov a konateľa spracováva údaje poskytnuté fyzickými osobami pre účely rezervácie pobytu a následne samotného pobytu na Chate Magurka. 

Pre účel rezervácie a poskytnutia ubytovania využívame len bežné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, vek a údaje o vašich bezhotovostných platbách pre účel evidovania zálohy za ubytovanie alebo platby za ubytovanie.

 

Citlivé údaje v zmysle čl. 9 nariadenia GDPR nespracovávame. Údaje získavame od Vás buď online formulárom, emailom, telefonicky, písomne alebo ústnou formou osobne. Pri nástupe na pobyt a ubytovaní získavame informácie z dokladu, ktorý pri ubytovaní poskytnete zamestnancovi alebo zamestnankyni recepcie (spravidla občiansky preukaz alebo pas).

 

4. Súbory cookies

 

Táto webová stránka zhromažďuje a uchovávajú údaje o používateľoch webu pre účely štatistiky, optimalizácie a marketingu, a to nástrojmi spoločnosti Google, Facebook, Instagram, prípadne iných. Získané údaje sú anonymizované, t.j. nie je ich možné priradiť ku konkrétnemu používateľovi ani ním používateľa jednoznačne identifikovať.

Bližšie informácie o zásadách zberu a spracovania osobných údajov spoločnosťou Google sa dočítate v článku: Ochrana súkromia.

Bližšie informácie o súboroch cookies sa dočítate na webovej stránke www.aboutcookies.org.

 

5. Účel spracovania osobných údajov

 

a) Rezervácia ubytovania na Chate Magurka: zaevidovanie požiadavky na ubytovanie, záznam identifikačných a kontaktných údajov, vystavenie zálohy za ubytovanie.

b) Poskytnutie služby ubytovania na Chate Magurka: zapísanie hosťa do knihy ubytovaných: meno, priezvisko, adresa pobytu, vek, doklad totožnosti. Vystavenie dokladu za ubytovanie v prípade, že hosť požiada o vystavenie faktúry ako alternatívu k štandardne vystavenému bloku z registračnej pokladne.

c) Fakturácia a účtovníctvo: spracovanie osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie podmienok vedenia účtovníctva podľa zákona o účtovníctve.

d) Marketing: Spracovanie už vyššie spomenutých osobných údajov pre účel vypracovania cenovej ponuky ubytovania a služieb spojených s ubytovaním a komunikácia so záujemcami o ubytovanie a ubytovanými hosťami.

 

6. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

 

Poskytnutím osobných údajov nám poskytujete aj súhlas s ich spracovaním, a to na účely, pre ktoré údaje poskytujete. I keď sú tieto údaje nevyhnutné pre predaj služby ubytovania, ich poskytovanie je vždy a bez výnimky dobrovoľné. Ako osoba, ktorá poskytuje svoje osobné údaje, máte právo súhlas s ich spracovaním kedykoľvek odvolať, a to úplne alebo čiastočne. Odvolanie súhlasu je potrebné učiniť formou oznámenia e-mailom na adresu: miroslav.melus@gmail.com. Od okamihu oznámenia o odvolaní so spracovaním osobných údajov môže spoločnosť Ritterstein, s.r.o. spracovávať osobné údaje len na základe povinností, ktoré jej ukladá iná platná legislatívna a všeobecne záväzné právne predpisy (najmä no nie výlučne: vedenie učtovníctva, vedenie knihy ubytovaných pre účel výberu a odvádzania miestnej dane z ubytovania a pod.). Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré má za následok nemožnosť ubytovať hosťa a/alebo predať službu ubytovania, sa považuje súčasne za stornovanie rezervácie ubytovania, pričom sa uplatnia štandardné podmienky a postupy pre storno rezervácie ubytovania.

 

7. Subjekty spracovávajúce osobné údaje

 

Poskytnuté osobné údaje spracováva spoločnosť Ritterstein, s.r.o., a to v elektronickej a písomnej podobe, v súlade s internými usmerneniami a prevádzkovými predpismi. Pod týmto sa rozumie spracovávanie údajov fyzickými osobami, ktoré sú zamestnancami spoločnosti Ritterstein, s.r.o., vykonávajú funkciu konateľa alebo sú v inej forme spolupracovníkmi spoločnosti. Spracovávať osobné údaje môžu aj tretie strany – právnické osoby, s ktorými Ritterstein, s.r.o. uzavrie v súlade s obsahom európskeho nariadenia GDPR zmluvu o spracovaní osobných údajov (ide najmä no nie výlučne o spracovávanie osobných údajov dodávateľom služieb vedenia účtovníctva a mzdovej agendy).

 

8. Sprístupnenie osobných údajov tretím stranám

 

Tretím stranám možno údaje sprístupniť na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov alebo na základe oprávnenia určených subjektov z titulu legislatívy a všeobecne záväzných právnych predpisov, rozkazov a zákonne uložených súdnych príkazov (v tomto prípade ide najmä no nie výlučne o poskytovanie údajov súdom, orgánom činným v trestnom konaní, finančnej správe a iným).

 

9. Obdobie, pre ktoré sa udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Osoba poskytujúca osobné údaje tieto poskytuje na dobu neurčitú. V prípade, že poskytujúca osoba vykoná oznámenie o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov, obdobie, pre ktoré sa udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov zaniká okamihom doručenia takéhoto oznámenia.

 

10. Ostatné zásady ochrany osobných údajov

 

• Vyššie definované zásady sú záväzné pre spoločnosť Ritterstein, s.r.o. a všetkých jej zamestnancov, ktorí sú povinní chrániť osobné údaje a dodržiavať mlčanlivosť v zmysle interných predpisov a usmernení o ochrane osobných údajov spoločnosti Ritterstein, s.r.o., ako aj v zmysle všeobecne platnej legislatívy o ochrane osobných údajov.

• S výnimkou prípadov vyplývajúcich z legislatívy, spoločnosť Ritterstein, s.r.o. neposkytne osobné údaje žiadnej tretej strane bez Vášho explicitného súhlasu s ich poskytnutím. V žiadnom prípade nebudú informácie poskytnuté do tretej krajiny, tzn. mimo priestoru EÚ.

• Ak máte podozrenie, že s Vašimi osobnými údajmi nenakladáme v zmysle týchto zásad, môžete si uplatniť reklamáciu u osoby zodpovednej vo veci ochrany osobných údajov. V prípade, že máte podozrenie z nelegálneho nakladania s osobnými údajmi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na príslušný verejný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov.

• Spoločnosť Ritterstein, s.r.o. si vyhradzuje právo meniť tieto Zásady ochrany osobných údajov.

• Aktuálne znenie týchto Zásad ochrany osobných údajov je možné vyžiadať si emailom od zodpovednej osoby vo veci ochrany osobných údajov. Aktuálne znenie bude bez obmedzení publikované aj na webovej stránke www.magurka-liptov.sk bezodkladne po spustení tohto webového sídla do prevádzky (plán: spustenie v priebehu júna 2018). 

 

11.Kontaktné formuláre a odkazy na iné webové stránky

 

Kontaktný formulár

 

Ak chcete použiť kontaktný formulár na našej webovej stránke, sú požadované osobné údaje ako meno a e-mailová adresa. Zhromažďujeme a používame údaje prenášané prostredníctvom kontaktného formulára výlučne na účely toho, aby sme mohli odpovedať na Vaše otázky alebo Vaše požiadavky.Po spracovaní požiadavky sú údaje najskôr uložené pre prípad akýchkoľvek otázok. Je možné kedykoľvek požadovať zmazanie údajov, inak sa vymazanie uskutoční po úplnom vyriešní problému.

 

Newsletter

Keď sa prihlásite k odberu nášho newslettra, vaša e-mailová adresa bude použitá k propagačným účelom, pokiaľ sa neodhlásite. Pravidelne obdržíte e-mailom informácie o aktuálnych témach či zvláštnych príležitostiach, napríklad špeciálne akcie. E-mail môže byť prispôsobený a individualizovaný na základe našich informácií o vás.Nechcete ďalej dostávať naše newslettre, môžete sa kedykoľvek dobrovoľne a bezplatne odhlásiť z odberu newslettra. Prosím použite odkaz pre zrušenie odberu newslettra alebo prosím zašlite nám email s požiadavkou o výmaz z databázy.

 

Odkazy na iné webové stránky

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú tak obvykle označené. Nemáme žiaden vplyv na to, do akej miery sú prepojené webové stránky v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov. Preto doporučujeme informovať sa o príslušných zásadách ochrany osobných údajov na konkrétnych stránkach. 

 

12.Cookies a pluginy tretích strán 

 

Google Analytics

Táto stránka využíva cookies Google Analytics na zber anonymných informácií ako počet návštevníkov stránky a iné. Pre štatistickú analýzu používame službu Google Analytics. Služba Google Analytics je služba pre webovú analýzu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA („Google“). Google Analytics používa „súbory cookie“, čo sú textové súbory uložené v počítači, ktoré umožňujú analýzu spôsobu, akým užívatelia využívajú webovú stránku. Informácie generované cookies o Vašom využití webu budú všeobecne odovzdavané na server Google v USA a tam uložené. Pokiaľ je však na tejto webovej stránke povolená anonymná IP, Vaša IP adresa bude najskôr skrátená spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo ďalších štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Vo výnimočných prípadoch môže byť celá IP adresa prenesená na server Google v USA a skrátená. V mene prevádzkovateľa týchto webových stránok spoločnosť Google tieto informácie použije k vyhodnoteniu Vášho využívania webových stránok za účelom zostavovania správ o aktivitách webových stránok a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s užívaním webových stránok a využívaním internetu v súvislosti s prevádzkovateľom webovej stránky. IP adresa, ktorú Váš prehliadač prenáša v rámci služby Google Analytics, nebude spojená so žiadnymi ďalšími údajmi v držaní spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť výberom vhodných nastavení v prehliadači; musíme však upozorniť, že v tomto prípade nebudete môcť používať všetky funkcie tohto webu. Okrem toho môžete tiež zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať dáta vygenerované cookie o Vašom používaní webových stránok (vrátane Vašej IP adresy), rovnako ako spracovaniu týchto dát spoločnosťou Google v budúcnosti tým, že si stiahnete a nainštalujete plug-in prehliadača dostupný na (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk).“Ďalšie informácie nájdete na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs alebo https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=csIntegrácia 

 

Facebook Plug-in

Na našich webových stránkach sa používajú tzv. Sociálne pluginy („Plug-ins“) sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) . Plug-ins sú označené logom Facebooku alebo frázou „Facebook Social Plug-in“. Prehľad pluginov Facebooku a ich vzhľad nájdete tu: developers.facebook.com/pluginsBezprostredná integrácia modulu Plug-in sa neuskutočňuje na našej webovej stránke, ale musíte ju explicitne aktivovať. Pokiaľ používate našu webovú stránku, dáta z Facebooku nebudú zhromažďované, spracovávané ani uložené. Iba ak aktivujete Plug-in integrovaný v našej webovej stránke, bude prvý krát vytvorené priame spojenie so servermi Facebook. Aktivácia sa uskutoční kliknutím na modul Plug-in. Až potom môže byť použitý Plug-in, napríklad môže byť kliknuté na tlačidlo „to sa mi páči“.Aktiváciou modulu Plug-in získava spoločnosť Facebook informácie, ktoré ste získali na našej webovej stránke, a to aj v prípade, že nie ste prihlásený na Facebook. Tieto informácie (vrátane Vašej IP adresy) sú prenášané z Vášho prehliadača priamo na server Facebook v USA a sú tam uložené. Pokiaľ ste prihlásený na Facebooku, môže Facebook návštevu odkazu priradiť k Vášmu účtu. Pokiaľ je vykonaná nejaká interakcia, napríklad klepnutím na tlačidlo „to sa mi páči“ alebo odoslaním komentáru, sú príslušné informácie tiež prenášané priamo na server Facebook a tam uložené. Informácie sú taktiež zverejnené na Facebooku a zobrazené Vašim priateľom.Facebook môže tieto informácie použiť pre účely reklamy, prieskumu trhu a k návrhom príslušných Facebookových stránok. Za týmto účelom spoločnosť Facebook vytvára profily záujmov. Aby sme napr. vyhodnotili, akým spôsobom využívate našu webovú stránku, pokiaľ ide o inzeráty zobrazené pre Vás na Facebooku, informovali ostatných uživateľov Facebooku o Vašich aktivitách na našej webovej stránke a poskytovali ďalšie služby týkajúce sa používania Facebooku.Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook príjímala od Vás akékoľvek údaje, nemusíte nič robiť, pretože prenos údajov sa uskutočňuje až po prvom kliknutí na modul Plug-in a súhlasu s využívaním údajov. Ak bol daný súhlas na zhromažďovanie, spracovanie a ukladanie údajov, môže byť kedykoľvek vznesená námietka opätovným otvorením webovej stránky.Prečítajte si prosím zásady ochrany osobných údajov pre účely a rozsah zberu dát a ďalšieho spracovania a používania dát prostredníctvom Facobooku, rovnako ako práva a možnosti nastavenia pre ochranu Vášho súkromia na : www.facebook.com/policy.php.

 

Táto webová stránka využíva remarketingovú funkciu spoločnosti Facebook Inc. („Facebook“) s názvom „vlastné publikum“. Používa sa na zobrazovanie záujmových reklám („reklamy Facebook“) návštevníkom tejto webovej stránky, keď navštívia sociálnu sieť FacebookKeď ste na tejto webovej stránke, vytvorí sa priame spojenie so servermi Facebook. Facebook priradí tieto informácie k vášmu osobnému užívateľskému účtu Facebook. Viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov prostredníctvom sociálnej siete Facebook, vašich právach v tomto ohľade a spôsoboch ochrany vašich osobných údajov nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/.Prípadne môžete tiež deaktivovať funkciu remarketingu „vlastné publikum“ na tomto odkaze: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Ak chcete vykonať deaktiváciu, musíte sa prihlásiť do svojho účtu Facebook.

 

Instagram plugin

Naša webová stránka obsahuje funkcie služby Instagram. Tieto funkcie ponúka spoločnosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Ak ste prihlásení do svojho účtu Instagram, môžete kliknúť na tlačidlo Instagram a prepojiť obsah našich stránok s profilom Instagram. To znamená, že Instagram môže priradiť návštevy na našich stránkach s Vaším používateľským účtom. Ako poskytovateľ týchto webových stránok výslovne poukazujeme na to, že nedostávame žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov alebo ich používaní spoločnosťou Instagram.Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

Google Mapy

Táto webová lokalita využíva službu mapovania služby Mapy Google prostredníctvom rozhrania API. Prevádzkuje ho spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.Ak chcete používať Mapy Google, je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa vo všeobecnosti prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam. Poskytovateľ tejto stránky nemá vplyv na tento prenos údajov.Použitie služby Mapy Google je v záujme sprístupnenia našich webových stránok a uľahčenia umiestnenia miest, ktoré sme určili na webových stránkach. To predstavuje odôvodnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov používateľov nájdete v prehlásení o ochrane údajov spoločnosti Google na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Sociálne siete

V našej on-line službe nájdete odkazy na sociálne siete Facebook a Instagram. Odkazy sú označené príslušným logom poskytovateľa.Kliknutím na odkazy otvoríte príslušné stránky sociálných sietí, na ktoré sa tieto zásady ochrany osobných údajov nevzťahujú. Podrobnosti o príslušných ustanoveniach nájdete v príslušných prehláseniach o ochrane osobných údajov každého poskytovateľa; 

nájdete ich na adrese:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388  

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 25.5.2018.

 

Miroslav Meluš (v.r.)

konateľ spoločnosti Ritterstein, s.r.o.

 

Používateľ berie na vedomie, že v prípade vypnutia cookies v nastaveniach prehliadača mu nemusia byť dostupné všetky služby a funkcie Portálu alebo tieto nemusia správne fungovať.

Spoluautori sa zaväzujú vedome používať len také cookies, ktoré nepoškodzujú zariadenie Používateľa.Majte prosím na zreteli, že plná funkcionalita tejto stránky nebude dostupná, keď budú cookies zakázané. Odporúčame vám ponechať cookies zapnuté.

Rezervácie?

+421 903 704 444 

Otvorené denne

po-st 9-20 pia-so 8-22 ne 8-20

Chcete nám napísať?

info@magurka-liptov.sk

Ak máte špeciálne požiadavky alebo ste nenašli na celej stránke odpoveď na svoje otázky, 

kontaktujte nás, prosím, na tel. č.: +421 903 704 444 alebo emailom na info@magurka-liptov.sk